MFC ขาย MRENEWRMF เสริมทัพลงทุนหุ้นพลังงานสะอาด

บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดกองทุน ‘MRENEWRMF’ เสริมทัพลงทุนหุ้นพลังงานสะอาดทั่วโลก หลังผลงานกองทุน MRENEW โดดเด่น พร้อมเพิ่มโอกาสลดหย่อนภาษี ขายไอพีโอ 8 – 21 ธ.ค. 64

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)หรือ MFC ระบุว่า จากความสำเร็จในการออกกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ (MFC Renewable Energy Retirement Fund) หรือ MRENEW ที่เน้นลงทุนในหุ้นเกี่ยวข้องพลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก

จึงได้จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ กองทุน RMF เพิ่มเติมในชื่อ ‘MRENEWRMF’ เพิ่มโอกาสการลงทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ระยะยาวผ่านกองทุน RMF ที่ให้สิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษีและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนหลังเกษียณหรือหลังอายุ 55 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MRENEW ลงทุนใน BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock บริษัทจัดการชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่คำนึงและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานยั่งยืนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลกได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Power) การขนส่งโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Transport) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ซึ่งนับเป็นกลุ่มธุรกิจ ESG ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ต้นทุนพลังงานสะอาดได้ลดลงอย่างมหาศาลจากการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และแบตเตอร์รี่ได้ลดลงกว่า 85%, 49% และ 88% ตามลำดับ ในปลายปี 2563 จากข้อมูลของ Bloomberg คาดว่าได้มีการติดตั้งพลังงานสะอาดมากกว่า 2,600 GW ซึ่งคิดเป็น 38% ของพลังงานทั่วโลก และคาดว่าจะเติบโตเป็น 55% ภายในปี 2573 และ 74% ในปี 2593

ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ EV อยู่ที่ 2.5 ล้านคันหรือคิดเป็น 4% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมดในปี 2020 จากการคาดการณ์ของ Deloitte คาดว่าจะเติบโตขึ้น 29% ต่อปีไปจนถึง 2030 เป็น 31.1 ล้านคันซึ่งคาดว่าจะเป็น 32% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด

อีกทั้งปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั่วโลก แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องจะปรับตัวขึ้นสูง แต่ในสหรัฐอเมริกาได้มีการติดตั้ง Solar PV เพิ่มขึ้น 45% ที่ 10.7 GW ในช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่จีนได้มีความแข็งแกร่งในด้าน Residential Solar ที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้น 105% ที่ 13.6 GW แต่การติดตั้งในรูปแบบ Non-residential ปรับตัวขึ้นเพียง 3% ที่ 15.7 GW

ด้านยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 จาก สหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ได้มียอดขายรวมกันกว่า 2.6 ล้านคันคิดเป็น 26% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดที่คาดว่า จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคตจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในระยะยาวและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคจากต้นทุนที่สูงขึ้นในระยะสั้นได้

MRENEWRMF มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (sustainable energy companies) ทั่วโลก อย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน โดยบริษัทที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) และเทคโนโลยีพลังงาน (energy technologies)

ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (renewable energy technology), ผู้ผลิตพลังงานทดแทน (renewable energy developers), เชื้อเพลิงทางเลือก (alternative fuels), การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (energy efficiency), ความสามารถในการใช้พลังงานโครงสร้างพื้นฐาน (enabling energy and infrastructure)

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในบริษัทที่จัดอยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ (ตามที่ Global Industry Classification Standard กำหนด) เช่น ถ่านหิน และวัสดุสิ้นเปลือง (coal and consumables); การสำรวจและผลิตน้ำมันก๊าซ (oil and gas exploration and production); บริษัทน้ำมันก๊าดแบบครบวงจร (integrated oil and gas)

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม (MFC Renewable Energy Retirement Fund ) หรือ MRENEWRMF จะเริ่มเปิดจำหน่าย IPO ครั้งแรกวันที่ 8 – 21 ธ.ค. 64 ไม่มีกำหนดอายุโครงการ และไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อในครั้งแรก 2,000 บาท ครั้งต่อไป 1,000 บาท ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7

นอกจากนี้ MFC มีกองทุน RMF อื่นๆให้ผู้ลงทุนได้เลือกสรรตามความสนใจอย่างหลากหลายเช่น MGFRMF: ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เติบโต คุณภาพดี และมีรายได้สม่ำเสมอผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) – Global Focus Fund หรือกองทุน M-VALUE ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แนวโน้มเติบโตดีและราคาหุ้นมีความน่าลงทุน

admin

Related Posts