เครือไทย โฮลดิ้งส์ รื้อโครงสร้างถือหุ้นใหม่ รายใหญ่เดิมขายทิ้งยกพอร์ต

เครือไทย โฮลดิ้งส์ รื้อโครงสร้างถือหุ้นใหม่ “ผลมั่นคงธุรกิจ” ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 รายเดิมขายทิ้งยกพอร์ต ดัน “อาคเนย์ แมเนจเม้นท์” ถือหุ้นใหญ่แทน หลัง 2 บริษัทลูก “อาคเนย์ประกันภัย-ไทยประกันภัย” ถูก คปภ. สั่งหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวเมื่อวานนี้

วันที่ 18 มีนาคม 2565 บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ชี้แจงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายการซื้อขายหุ้นของบริษัท ผ่านระบบ Big Lot Board จำนวน 169,222,024 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ว่าเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ได้ขายหุ้นของบริษัทให้กับบริษัท อาคเนย์ แมเนจม้นท์ จำกัด

โดยภายหลังการปรับโครงสร้างหุ้นดังกล่าว จะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป คือ บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จะไม่มีสัดส่วนถือครองหุ้น TGH อีกต่อไป จากล่าสุดที่ถืออยู่ร้อยละ 22.5 ขณะที่บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 จะถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 76.4 จากเดิมล่าสุดถืออยู่ร้อยละ 53.9 กลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ของ TGH

 

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม TGH เพิ่งแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ผ่านระบบ Big Lot Board ไปจำนวน 169,222,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ว่าเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จำกัด ได้ขายหุ้นของบริษัท ให้กับบริษัท อาคเนย์ แมเนจม้นท์ จำกัด เช่นเดียวกัน

ขณะที่วานนี้ (17 มี.ค.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีคำสั่งให้บริษัทลูกของ TGH สองบริษัท คือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

พร้อมแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพันและให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำสั่ง รวมถึงให้บริษัทดำเนินการขายทรัพย์สินที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ขายโดยเร่งด่วน เพื่อนำเงินมาจ่ายเคลมสินไหมทดแทนที่ต้องจ่ายให้ผู้เอาประกัน

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance/

admin

Related Posts