ลูกจ้างเอกชน 80% ออมไม่พอเกษียณ-ก.ล.ต.แก้กฎ PVD รับลูกออมภาคบังคับ

ลูกจ้างเอกชนกว่า 80% ออมไม่พอเกษียณ ก.ล.ต.เดินหน้าแก้กฎ พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้รองรับ รองรับสู่กฏหมายการออมภาคบังคับ

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการสายตัวกลางและตลาด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(PVD) มีอยู่ประมาณ 2.88 ล้านราย ครอบคลุมลูกจ้างภาคเอกชนในระบบอยู่แค่ 18.5% เท่านั้น อาจยังไม่ได้เกษียณสุข เพราะประมาณกว่า 80% ของคน มีเงินไม่พอรองรับการมีชีวิตที่ดีภายหลังการเกษียณ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เพราะออมช้า ออมไม่เพียงพอ และลงทุนไม่เป็น

โดยปัจจุบันรัฐบาลเองก็อยู่ระหว่างการเสนอกฏหมายการออมภาคบังคับ(กบช.) ซึ่งหากบังคับใช้ออกไปแล้ว สิ่งที่ ก.ล.ต.จำเป็นจะต้องทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถ Qualified PVD ภายใต้กฎหมาย กบช.นั้นด้วย โดย ก.ล.ต.ต้องมีการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้รองรับ ซึ่งมีประเด็นปรับปรุงสำคัญ เช่น

การเข้าเป็นสมาชิก(auto enrollment)
การนำส่งเงิน(Qualified PVD อัตรานำส่งเงินตาม กบช.กำหนด)
นโยบายการลงทุน(Default Portfolio-Life/Target Date)
การออกจากกองทุน(จัดการเงินคงค้าง)

 

นอกจากนี้ในปี 2565 ก.ล.ต.กำลังอยู่ระหว่างทบทวนกฎเกณฑ์ที่สำคัญในหลายๆ เรื่อง เช่น

การดำเนินงาน
ระบบงานในการประกอบธุรกิจ
การควบรวมกองทุน
การประกอบธุรกิจอื่น
การโฆษณาส่งเสริมการขาย
โดยจะมีการสอบถามไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแสดงความเห็นในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค เพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่น ทันสมัย และตอบสนองในการปรับโมเดลธุรกิจตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

admin

Related Posts